Vanliga fel som dyker upp vid korrekturläsning rör till exempel skilje­tecken, stor eller liten bok­stav, punkt­listor. 

Många tror att sär­skrivning är ett vanligt före­kommande fel, men det är inget man brukar stöta på särskilt ofta eller ens alls vid korrekturläsning. De vanligaste felen rör istället inter­punktion, skiljetecken:

 • Bindestreck istället för tank­streck.
 • Kommatering – ofta används för många komma­tecken.
 • Semikolon är nästan alltid fel­använt.
 • Citattecken över­används vid oegentlig betydelse.
 • Skiljetecken vid repliker blir ofta fel.

Namn och be­teck­ningar ställer ofta till med problem, oftast rela­terat till om det ska vara stor eller liten bokstav:

 • Stor bokstav an­vänds ofta fel­aktigt vid till exempel titlar, be­nämn­ingar på krig, nationalitets­beteckningar etc.
 • Logotypskrivning, som iPhone istället för Iphone, bör und­vikas i löpande text.
 • Stavning av ut­ländska namn, särskilt från språk med annat alfa­bet, blir fel.

En viktig sak att kon­trollera vid korrekturläsning är sådant som inte är konsekvent:

 • Om flera stavnings­alternativ (symtom-symptom) är korrekta bör man hålla sig till ett av dem.
 • Förkortningar kan du gärna und­vika efter­som texten blir lättare att läsa då, men om de an­vänds bör de vara konse­kvent skrivna.
 • Skiftande tempus.
 • Stilbrott, till exempel ord som inte passar till textens övriga stil.

Sifferuttryck ställer till med mycket problem:

 • Skriva med bok­stäver eller siffror?
 • Gruppering av stora tal.
 • Procent- och grad­tecken.

Vissa menings­konstruktioner be­höver man vara vak­sam vid. En del bör man alltid und­vika, andra kan ge stilis­tiska effekter i rätt samman­hang – så länge de inte överanvänds:

 • Dubbla satsled.
 • Satsradningar.
 • Brott mot symmetriregeln.

Slutligen några fel som handlar om textens utseende:

 • Punktlistor – här är reglerna lite knepiga vilket resul­terar i många fel.
 • Formateringar – över­användning av kursiv och fet stil.

Lär dig mer om vanliga fel vid korrekturläsning

Tips om ovanstående vanliga fel

Snabba skrivtips

Evas språkblogg

Skrivbrevet från Evas skrivskola

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv