Citattecken – en bild på gula citattecken av olika slag mot svart bakgrund

Var för­sik­tig med att an­vända citat­tecken för att mar­kera oegent­lig be­tyd­else. Över­använd­ning för­tar effekten.

För­utom att citat­tecken an­vänds för att mar­kera citat, rep­liker, tit­lar och lik­nande kan de också an­vändas för att mar­kera att ett ord eller ut­tryck är på ett annat språk, bryter stilen, inte är all­mänt god­tag­bart eller ironiskt.

Tänk på att när du an­vänder citat­tecken för att mar­kera att du inte rik­tigt menar ordet du skriver, då måste det vara uppen­bart för läsaren vad du fak­tiskt menar. Und­vik också att sätta dem runt vart och vart­annat ord – läsaren tappar flytet och för­virras medan du fram­står som osäker.

Dess­utom blir effekten större de gånger du fak­tiskt vill ut­trycka exempel­vis ironi om du är spar­sam med citat­tecknen.

Läs mer om citattecken

Evas språk­blogg

Böcker som ger råd om hur du an­vänder citattecken

Exem­­pel på miss­­lyckad an­­vänd­­ning av citat­­tecken

 

Arkiv