Texten "sär skrivning hopskrivning" mot bakgrund av bokstäver i färgad metall
Särskrivning av samman­sättningar anses av många vara ett stort problem idag, trots att det inte stör begrip­lig­heten nämn­värt. Dess­utom är det fak­tiskt inte ens något sär­skilt van­ligt skriv­fel.

Särskrivningar är den typ av språk­fel som enga­gerar folk till den grad att de bildar sär­skilda Facebook­grupper där de för­fasar sig över samman­sättningar som är skrivna som två ord istället för ett.

Dock är inte särskrivning ett så stort problem som språk­poliserna tycker. Dels stör de sällan begrip­ligheten efter­som det i sitt samman­hang sällan är svårt att förstå vad som menas även om ett ord är sär­skrivet.

Dels är det inte något särskilt vanligt fel, det är bara lätt att upp­täcka när man vet vilka ord som ska hop­skrivas. Men det är verk­ligen ytterst sällan jag stöter på sär­skriv­ningar över­huvud­taget när jag korrektur­läser, och jag har korrektur­läst alla möjliga sorters texter sen mitten av 1990-talet.

Du bör dock vara noga med att und­vika att sär­skriva samman­sättningar. Efter­som läsning till stor del är en automatiserad process stör alla stav­fel lite­grann och dess­utom sänker de för­troendet för din text. Kanske i synner­het särskrivning som är en käpp­häst för så många.

Om du tycker att det är svårt att veta om du ska skriva ihop eller isär, läs ordet högt för dig själv. Samman­sättningar har på svenska så kallad samman­sättnings­accent, vilket inne­bär att du i tal hör när två ord ut­gör en samman­sättning eller när de utgör en nominal­fras.

Jämför till exempel:

  • sexton respektive sex ton
  • sjuksköterska respektive sjuk sköterska
  • extraknäck respektive extra knäck.

Ibland kan en samman­sättning vara i stort sett iden­tisk med en fras som ut­görs av samma ord. Då kan du lätt se skill­naden om du böjer orden:

  • en sjuksköterska, flera sjuk­sköterskor respektive en sjuk sköterska, flera sjuka sköterskor
  • en nyutgåva, den ny­utgåvan respektive en ny utgåva, den nya utgåvan.

Läs mer om särskrivning på Evas språkblogg

 

 

 

 

 

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv