en råbandsknop med ett rött respektive ett blått rep
När du an­vänder bindeord ökar för­ståelsen eftersom samman­hangen i din text blir tyd­ligare. Dess­utom blir texten mindre stolpig och det blir bättre flyt i läs­ningen.

Det är med binde­orden – de så kallade konnek­tiverna – som du kan visa på de logiska sam­banden mellan satser och meningar. Med hjälp av ord som dess­utom, men, följ­akt­ligen, efter­som, medan binder du ihop mening­arna.

Konnektiven är ofta adverb och kan ange:

  • Tillägg: och, dess­utom, dels – dels, för det första.
  • Tid: när, då, sedan, innan.
  • Motsatser: men, dock, trots att.
  • Orsaker: efter­som, där­för, följ­akt­ligen, om, för att.

Konnektiverna åter­finns ofta i bi­satserna, så det är vik­tigt att du inte bara staplar huvud­satser på var­andra. Det gör texten stolpig och svår­läst, utan tyd­liga sam­band.

Därför är rådet att du ska skriva korta meningar dåligt. Bäst läs­bar­het får du genom att växla mellan kortare och längre meningar, med en bra text­bindning som tyd­ligt visar hur texten hänger ihop.

Mer om bindeord och textbindning i Skrivbrevet från Evas skrivskola

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv