mängder av metalliska siffror som svävar i luften

Packa inte enskilda stycken i din text med siffror. Då blir texten svår­läst och du riskerar att läsaren helt hoppar över stycket.

Om du skriver en text med många siffror bör du tänka dig noga för. Redo­visar du många siffror i samma stycke – eller i samma mening – störs läs­flytet och risken är stor att läsaren inte ens läser den delen av din text.

Exempel­vis blir det tung­läst om du skriver:

Av de 100 personerna tyckte 48 att texten var svår­läst, 26 att den var lätt­läst, 13 att den var väl­digt svår­läst och 13 visste inte vad de tyckte.

Det är svårt att få grepp om vad under­sök­ningen som refe­reras fak­tiskt visade, men om du jobbar lite mer med texten kan du tydlig­are lyfta fram det du tycker är vik­tigt i resul­tatet sam­tidigt som du ökar läs­barheten:

Av de 100 personerna tyckte majori­teten att texten var svår­läst, cirka 60 procent. En fjärde­del tyckte dock att den var lätt­läst. De övriga hade ingen åsikt.

Lägg gärna siffrorna du har som under­lag i en tabell bred­vid texten så blir det lättare för läsaren både att se de exakta resul­taten och att hitta till­baka till dem. Du kan också illu­strera resul­tat med ett dia­gram – men se i så fall till att det är ett dia­gram som är lätt att förstå.

Fler snabba skrivtips

Mer om siffror i text i Skriv­brevet från Evas skriv­skola

Ännu mer om siffror i text

  • I Språkrådets handbok Svenska skrivregler ägnas det 11:e kapitlet helt åt tal och siffror, till exempel gruppering av tal, decimal­tecken, tids­uppgifter, belopp och samman­sättningar med tal.

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv