SNABBA SKRIVTIPS

skriv rätt och begripligt i arbetet

Stor eller liten bokstav

I svenskt skrift­språk är vi spar­samma med att in­leda ord med stor bok­stav. Gene­rellt är det ord med namn­karaktär som får en in­ledande versal.Jäm­fört med när­besläktade språk som engel­ska och tyska an­vänder vi sällan stor bok­stav i svenska. Det är i första hand egen­namn och andra ord med namn­karaktär som inleds med en versal.

läs mer

Avstavning

Det finns två prin­ciper för hur vi av­stavar på svenska. Välj den som ger den mest lätt­lästa av­stav­ningen.För att inte få så ojämna höger­kanter på din text kan du av­stava orden. Tänk dock på att av­stav­ningar kan bli stör­ande i läs­ningen, så av­stava inte i onödan, och när du gör det, gör det korrekt och läs­vänligt.

läs mer

Tankstreck på tangentbordet

Trots att tank­streck är ett täm­ligen väl­använt skilje­tecken i svenska har det ingen egen knapp på dator­tangent­borden utan måste in­fogas som special­tecken.För att hitta det korta tank­strecket i ditt ord­behandlings- eller layout­program tittar du under In­foga special­tecken och letar efter kort tank­streck eller en-dash. I menyn finns det tro­ligen ett kort­kommando som du kan an­vända nästa gång.

läs mer

Markera ironi med citattecken

Var för­sik­tig med att an­vända citat­tecken för att mar­kera oegent­lig be­tyd­else. Över­använd­ning för­tar effekten.För­utom att citat­tecken an­vänds för att mar­kera citat, rep­liker, tit­lar och lik­nande kan de också an­vändas för att mar­kera att ett ord eller ut­tryck är på ett annat språk, bryter stilen, inte är all­mänt god­tag­bart eller ironiskt.Tänk på att när du an­vänder citat­tecken för att mar­kera att du inte rik­tigt menar ordet du skriver, då måste det vara uppen­bart för läsaren vad du fak­tiskt menar.

läs mer

Viktigaste skrivtipset

Det viktig­aste skriv­tipset för dig som skriver i ar­betet:Innan du börjar skriva, be­­stäm dig för vem du skriver för. När du skriver, tänk hela tiden på din mot­­tagare.

läs mer

Kategorier

Arkiv