Ett gungbräde tippat till vänster där det ligger två kulor, en kula på högra sidan. Symboliserar en vänstertyngd mening.

För att din text inte ska bli tung­läst och svår­begriplig kan det vara bra att und­vika vänstertyngd. Det inne­bär att man håller meningens funda­ment kort.

Ett vanligt klarspråk­sråd är att man ska und­vika vänster­tunga meningar, det vill säga meningar med långa funda­ment. Funda­mentet är allt som står före huvud­satsens finita verb – det tids­bestämda verbet som an­ger vad som händer i meningen.

Den genom­snittliga fundaments­längden i bruks­prosa ligger på 3,1 ord, och ett funda­ment med be­tyd­ligt fler ord kom­plicerar oftast läs­ningen. Här är två exempel på vänstertyngda meningar som jag stött på vid korrekturläsning (funda­menten kursiverade, finita verbet fetat):

Under en kon­fe­rens med Hitler den 26 maj 1941, bara några få veckor innan Opera­tion Barba­rossa, be­stämdes det att Panzer IV:s huvud­artilleri skulle för­bättras.

I Maghreb, miss­nöjda med den tuffa arabiska guver­nören i Tanger, revol­terade en grupp av tre khariji­tiska kon­federa­tioner.

Men ibland fungerar det med ett långt fundament, om det är informations­bärande, särskilt som de van­ligaste finita verben som har och är inte till­för så mycket infor­ma­tion. Här är ett exempel där ett långt fundament fung­erar:

Medan räddnings- och rehabiliterings­projekt är in­riktade på här och nu, har forsk­arna fokus på fram­tiden.

Välformulerade vänster­tunga meningar kan absolut ha sin plats i texten – så länge du håller dig till en­staka. För många långa fundament kommer att tynga din text.

Mer om vänstertyngd i Skrivbrevet från Evas skrivskola

Mer om fundament

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv