kvinna står med dator och ser mot abstrakta medier i luften omkring henne

Generellt bör du und­vika latin­ska plural­former, men i kollek­tiv ab­strakt be­tyd­else kan du an­vända media. Vid andra be­tyd­elser bör du dock an­vända den svenska plural­formen medier.

Tidigare har språk­vården av­rått från den latinska plural­formen media av ordet medium efter­som den inte passar in i det svenska böjnings­mönstret. Rekommen­dationen har dock an­passats efter­som media har fått en sär­skild kollek­tiv enhets­betydelse.

Ordet medium kan ha många olika be­tyd­elser i svenskan och vilken plural­form du bör välja beror på vad ordet be­tecknar:

  • I de flesta be­tyd­elser bör du an­vända den svenska plural­formen: lagrings­medier, spiritis­tiska medier, odlings­medier.
  • När ordet om­fattar informations­kanaler som av­ser radio, tv, tid­ningar och inter­net som en hel­het kan du skriva så­väl media som medier: Frågan har fått stort ut­rymme i media eller Frågan har fått stort ut­rymme i medierna. Om du an­vänder media i den här kollek­tiva be­tydel­sen an­vänder du be­stäm­ningar i singular: svensk media (jäm­för med svensk press).
  • När du be­tecknar en­skilda informations­kanaler är rekommen­dationen att an­vända medier: medier som tv och Youtube.
  • När det hand­lar om ett ab­strakt verksamhets­område, jämför­bart med kultur eller veten­skap, väljer du media och inte medier: Många ung­domar ut­bildar sig inom media.

Vid samman­sätt­ningar böjer du medium som andra latinska lån­ord: medie­vana, akvarie­fisk. I de fall då du enligt rekommen­dationerna kan an­vända formen media kan du dock an­vända a-formen även i samman­sättningen: media­gymnasium och media­världen.

Om media på Evas språkblogg

Mer om media och medier

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv