Kvadrater i tre färger, fyra orange med texten få, tre blå med texten färre, två vinröda med texten färst

Länge har vi haft en lucka i svenskan eftersom vi inte har haft någon bruk­bar super­lativ till adjek­tivet. Men nu går det bra att an­vända färst.

Så sent som 2003 skrev Tor G. Hult­man i Svenska Akade­miens språk­lära att det inte finns någon super­lativ­form till adjek­tivet , vilket han an­såg vara ”en be­svärande lucka i systemet”. Han an­såg att super­lativ­formen borde vara färst, som före­kom i äldre svenska och som i formen di färreste finns i dia­lekter.

Svenska Akade­miens ord­bok, SAOB, som tar upp alla ord som an­vänts i svenskan an­såg 1926 när artikeln om skrevs att super­lativen fåaste och färsta var döda och obruk­bara.

Men 2006 ansåg Svenska Akade­miens ord­lista, SAOL, i sin 13:e upp­laga att man kan an­vända formen färst som super­lativ.

Den är dock fort­farande ovanlig och väcker upp­märk­samhet när den an­vänds. Följer man Språk­rådets Twitter­konto @Sprak­rad­givning är det en åter­kommande fråga om man kan an­vända den. Och det in­lägg om super­lativet som jag skrev 2013 på Evas språk­blogg har länge legat bland de fem mest lästa.

Vill du inte an­vända färst kan du med viss risk för miss­förstånd an­vända minst eller om­skriv­ningar som det minsta an­talet, lägst an­tal. Men tycker du att vi behöver en super­lativ­form till få är det bara att börja an­vända den!

Om färst på Evas språkblogg

Mer om färst

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv