Orange platta med text i vitt som säger: Kursiv text markerar betoningar, termer, utländska ord, exempel och titlar på verk.

Kursiv text an­vänds för att mar­kera bland annat be­toningar, termer, ut­ländska ord, exem­pel och tit­lar på verk. Kursivera inte mer än nöd­vändigt, efter­som mycket kursiveringar gör texten mer svår­läst.

Typsnitt kommer i tre vari­anter: rak stil, kursiv stil och fetstil. Rak stil är den van­liga omarkerade stilen som är den du bör an­vända huvud­sakligen i din löpande text. Kursiv stil är lutande och fetstil har tjockare linjer än rak stil.

Kursiv stil används för:

  • Betoning ­­– man ska inte kursivera vart och vart­annat ord.
  • Termer, första gången de nämns – den lutande typsnitts­varianten kallas kursiv.
  • Utländska ord i svensk text – på engel­ska heter kursiv italic.
  • Ord och ut­tryck som om­nämns som just ord och ut­tryck – det var ord och inga visor är ett svenskt ord­språk.
  • Växter och djurs latinska be­näm­ningar – vit­sippa heter Ane­mone nemo­rosa på latin.
  • Titlar på hela verk, som böcker, tid­skrifter, tid­ningar, filmer, musika­liska album eller hela verk, medan en­staka noveller, dikter, artik­lar eller musik­stycken som in­går i verken skrivs med rak stil inom citat­tecken – i kapit­let ”Stil­sorter” i Skiljeteckens­boken kan man läsa mer om kursiv skrift.
  • Exempel och språk­prov, men längre exem­pel kan gärna mar­keras med kant­indrag och blank­rader före och efter exem­plet istället och be­höver då inte kursiveras.

Skiljetecken som följer direkt på ett kursiverat ord ska inte kursiveras, om det inte är en del av det kursiverade ut­trycket eller ordet: Kursivera mera!

Syftet med att an­vända kursiv text är att under­lätta för läsaren att för­stå texten. Var spar­sam med att kursivera be­toningar och und­vik att kursivera hela stycken i syfte att be­tona efter­som det snarare för­virrar än under­lättar för läsaren om du mar­kerar stora delen av texten som extra vik­tig.

Fler snabba skrivtips om typsnittsvarianter

Mer om kursiv text

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: