Två bokstavstyper, en på ett versalt E, en på ett gement b

I svenskt skrift­språk är vi spar­samma med att in­leda ord med stor bok­stav. Gene­rellt är det ord med namn­karaktär som får en in­ledande versal.

Jäm­fört med när­besläktade språk som engel­ska och tyska an­vänder vi sällan stor bok­stav i svenska. Det är i första hand egen­namn och andra ord med namn­karaktär som inleds med en versal.

  • Namn på speci­fika individer: Anna, Lund­berg.
  • Namn på orga­nisa­tioner och före­tag: Språk­rådet, Frilufts­främjandet, Ikea.
  • Tit­lar på böcker, filmer etc.: Språk­riktighets­boken, Stolt­het och för­dom, Du gamla du fria.

Benäm­ningar som inte pekar ut en speci­fik per­son utan mer an­ger en typ, en funk­tion eller lik­nande skrivs med in­led­ande gemen. Här in­går tids­uttryck som vecko­dagar och månader, person­titlar och av­led­ningar (stock­holmare, norr­länning). Även ord som be­nämner art, sort eller typ som herr­gårds­ost, blå­mes, dollar skrivs gement.

För namn som be­står av flera ord är grund­principen att bara det första ordet skrivs med in­led­ande ver­sal: Stock­holms uni­ver­sitet, Höga kusten. Ett undan­tag är om orden som in­går är egen­namn: Harry Potter och döds­relikerna, Sigrid Undsets gata.

Namn på före­tag och orga­nisa­tioner skrivs en­ligt deras egen praxis om den är väl be­kant: Svenska Dagbladet. Annars följer man huvud­regeln. Undvik logotyp­skrivning, skriv­ningar som uppen­bart bryter mot nor­mala skriv­regler: skriv inte iPhone utan Iphone.

Läs mer om stor eller liten bokstav

  • Svenska skriv­regler – Språk­rådets hand­bok ger ut­för­liga råd om när du ska skriva med inledande stor eller liten bokstav.
  • Fråge­lådan – stor bok­stav – här hittar du svar på språk­frågor som Språk­rådet får, och många hand­lar om när det ska vara stor eller liten bokstav.

 

Arkiv