Vinröd platta med text i ljust rosa som säger: Fetstil används till rubriker, ingresser och nyckelord.

Fetstil används framför allt till rub­riker och in­gresser, men även för att mar­kera nyckel­ord i texten. Feta med måtta efter­som du annars ris­kerar att för­virra läsaren.

Typ­snitt kommer i tre varian­ter: rak stil, kursiv stil och fet­stil. Rak stil är den van­liga omarke­rade stilen som är den du bör an­vända huvud­sakligen i din löpande text. Kursiv stil är lutande och fet­stil har tjockare linjer än rak stil.

Fetstil används till

  • alla sorters rubriker
  • ingresser till artiklar
  • inledande samman­fattningar
  • nyckelord och beg­repp som behöver fram­hävas i en fack­text.

Använd kursiv stil om du vill fram­häva ord eller ut­tryck som om­talas, men fet­stil om du vill fram­häva ordets inne­håll:

De olika typsnitts­varianterna kallas rak stil, kursiv stil och fetstil.

På vår tid­ning an­vänder vi fetstil för att fram­häva textens nyckel­ord.

I tidnings­text an­vänds fet­stil ibland även i andra samman­hang, till exempel att en persons namn fetas vid första om­nämnandet. Det är också ganska van­ligt att istället för mellan­rubriker feta de in­ledande orden i stycket (som jag gör på den här webb­platsen).

I skön­litteratur används fet­stil i stort sett inte alls.

Tänk på att fetstil och andra typo­grafiska grepp ska ge läsaren väg­ledning i hur texten ska läsas. Om du över­använder de typo­grafiska greppen, till exem­pel genom att feta vart och vart­annat ord istället för endast de få­tal ord som kan ses som nyckel­ord, för­virrar du läsaren istället.

Fler snabba skrivtips om typsnittsvarianter

Mer om fetstil

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: