Texten Avfolkad text, samt en symbol med flera stiliserade figurer bakom en röd ring med streck över figurerna, allt mot en bakgrund med bokstäver av metall i en röra.
När du plockar bort alla män­niskor ur en text säger man att den blir avfolkad. Det är ett bra grepp om du vill smita undan ansvar, men dåligt om du vill att din text ska bli förstådd.

I klassisk kansli­svenska är det standard att und­vika personer i texten – det gör texten opersonlig, abstrakt och sanno­likt över­lastad med passiv­former. Att passivera verb är näm­ligen ett bra sätt att und­vika att nämna per­soner, till exempel: Beslut har fattats om sjukpeng.

Problemet med en avfolkad text är att den blir svår­begriplig eftersom det inte alltid är så tydligt vem som har gjort vad, till exempel vem som har fattat beslut om vems sjuk­peng. Inte minst kan det bli svårt att se vem som är ansvarig för vad.

Så att plocka bort män­niskor­na ur texten är ett effek­tivt sätt att bli otydlig och und­vikande. I svenska myndig­heters texter bör du inte stöta på den typen av luddig­het, eftersom de enligt språk­lagen ska skriva vårdat, enkelt och begripligt.

Tyvärr kan du drabbas av det fortfarande, och är den som skriver texten inte offentlig­anställd finns det inga lag­krav om att skriva be­grip­ligt utan det är skri­bentens eget val att skriva så att texten blir förstådd.

Om du vill att dina texter ska bli lästa och be­gripna är be­folk­ning av texten ett av de mest effek­tiva tipsen. För stoppar du in män­niskor i texten blir det genast tyd­ligare vem som gör eller an­svarar för vad, och texten blir mer kon­kret: Vi har fattat beslut om din sjukpeng.

Fler snabba skrivtips

Mer om befolkad och avfolkad text från Evas språkblogg

 

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv