Bild på ikoner för olika typer av stycken, samt text Stycken ger struktur

En genom­tänkt styckeindelning gör texten lättare att läsa. Textens struktur blir tydligare, och gör det möjligt för läsaren att över­skåda och skumma igenom texten.

Du kan se stycke­indelningen av din text som en form av inter­punktion – styckena delar in texten i logiska en­heter och ger läsaren en chans att ta paus och reflektera.

Inled gärna stycket med en så kallad kärn­mening, en mening som samman­fattar vad stycket ska handla om. Långa stycken gör texten tung att läsa, men skriv inte bara väldigt korta stycken som hackar upp texten.

Om texten ska pub­li­ceras med korta rader behöver du göra flera stycken, till exempel om texten ska lay­outas i spalter eller om den pub­li­ceras i en digital kanal där du kan för­vänta dig att många kommer att läsa på en liten skärm, som en mobil­telefon.

Styckena bör följa logiskt på varandra och markeras med in­drag eller blank­rad.

Indrag på första raden är det vanlig­aste i till exempel böcker och tid­ningar. Indraget bör vara cirka 5 mm i van­lig bröd­text på 10–12 punkter (vill du vara typo­grafiskt exakt använder du ett så kallat fyrkants­indrag).

Det ska aldrig vara indrag på första raden efter

  • rubriker
  • punkt­uppställningar
  • tabeller och figurer
  • blankrad.

Blankrad som stycke­markering brukar användas i brev, rapporter, webb­texter och andra texter som behöver göras extra luftiga och över­skådliga. Använder man blank­rad gör man inga indrag på styckets första rad.

I en längre text med indrag som stycke­markering kan du an­vända blank­rad för att markera längre avsnitt i texten.

Fler snabba skrivtips om typografi

Tips från Evas språkblogg om hur du strukturerar din text

Läs mer om styckeindelning

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv