underrubriker

Med väl formu­lerade under­rubriker visar du hur ditt dokument är struktur­erat, och det blir lättare för läsaren att hitta rätt i texten.

Terminologin när det gäller underrubriker är lätt förvirrad. En del kallar mellan­rubriker för underrubriker, men mellan­rubriker har främst en layout­mässig funktion i till exempel tidnings­text för att ge läsaren vilo­punkter för ögat.

I ett längre dokument behöver du visa hur du har struktur­erat materialet genom att du rubrik­sätter de olika avsnitten. Är avsnitten långa kan du behöva dela upp även dem med underrubriker.

Underrubriken har alltså en funktion som är kopplad till inne­hållet. Medan du kan flytta runt mellan­rubriken till där den blir bäst layout­mässigt kan du inte flytta under­rubriken utan att ändra innehållet.

Medan mellanrubriker är typiskt för tidnings­layout används underrubriker i längre texter som rapporter, aka­demiska upp­satser och lik­nande. Till den typen av texter kan du skriva under­rubrikerna lite längre än när du skriver mellan­rubriker till en text som trycks i spalt eller kan för­väntas bli läst på en liten skärm, till exempel en mobiltelefon.

Du bör dock hålla nere längden så att under­rubriken inte sträcker sig över flera rader, för då tappar den sin funktion med att ge läsaren en snabb överblick.

Underrubriken bör vara mer infor­mativ och samman­fatta vad avsnittet handlar om. Använd gärna verb och skriv till exempel Skriv infor­mativa underrubriker istället för det mer intet­sägande Rubriksättning.

I långa dokument kan du ha underrubriker inom respektive avsnitt. Se till att göra de olika rubrik­nivåerna grafiskt tydliga, till exempel med olika grad på typ­snittet. Undvik fler än tre rubrik­nivåer – känns det som att du behöver flera bör du antag­ligen gå tillbaka och jobba mer med strukturen på din text.

Det är ganska vanligt att man visar rang­ordningen genom att sätta siffror framför rubrikerna:

​1 Huvudrubriken, rubriknivå 1

1.1 Underrubrik till huvud­rubriken, rubriknivå 2

1.1.1 Underrubrik på nästa nivå, rubriknivå 3

1.1.2. En till under­rubrik på rubriknivå 3

Numrerade rubriker ger en byrå­kratisk prägel och passar bättre i vissa texter. Det kan till exempel vara lämpligt om mot­tagarna kan för­väntas vilja använda doku­mentet för att slå upp speci­fik information.

Men innan du börjar pilla med siffrorna bör du fråga dig om de verk­ligen tillför något. Om du gör en genom­tänkt struktur och ser till att rubrik­nivåerna är tydliga layout­mässigt behövs det kanske inte siffror också.

När du skriver ett doku­ment med flera rubrik­nivåer bör du alltid använda format­mallar. Då är det lätt att ändra i layouten efter­som du bara behöver göra änd­ringen i mallen för att alla rubriker på den nivån ska ändras.

Dessutom brukar ordbehandlings- och layout­program kunna göra snygga innehålls­förteckningar snabbt om rubrikerna har rätt formatmallar.

Ytterligare en använd­ning av termen under­rubrik är för den andra delen av en två­delad huvud­rubrik. Veten­skapliga texter har till exempel ofta en över­gripande rubrik som är mer slag­kraftig följd av en oftast längre och mer informativ under­rubrik. Dessa kan också benämnas titel respektive undertitel:

Fånga din läsare

Så sätter du rubriker som får mot­tagaren att läsa din text

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: