Bild på tidningar med illustration av hur dårraden och nedryckaren är placerade

Ibland kan du vilja ge extra för­klaring till din huvud­rubrik – antingen med en dårrad över rubriken eller en nedryckare under den.

Det kanske är talande att term­erna dårrad och nedryckare från journa­lis­tikens bransch­språk inte har några mer for­mella benäm­ningar än journalist­slangen. För det är framför allt i journa­listisk text som man brukar an­vända de här två kom­plettering­arna till rubriken.

En dårrad brukar be­skrivas som en för­klarande överrad till rubriken. Den står ovanför rubriken, oftast i ett annat typ­snitt och med en mindre grad. Det sägs att man började kalla den dårrad för att det krävdes en in­ledande för­klaring för att även dårarna skulle förstå rubriken.

En nedryckare står under rubriken, också den ofta i annat typ­snitt och med en mindre grad. Den brukar anges ha samma funktion som dår­raden, alltså att det är en för­klarande underrad till rubriken.

I verklig­heten används dock dårrader mest till att ange vilken ort en nyhet ut­spelar sig på eller rapport­eras från. Eller så kate­goriserar den nyheten, till exempel om man skriver om olika idrotter på en sportsida:

Vällingby:
Textvårdare skriver om rubrik­sättning

Nedryckare används som en under­rubrik för att för­tydliga huvud­rubriken eller för­stärka artikelns vinkel, kanske med ett citat från intervju­personen. Den fungerar lite som ett mellan­ting mellan huvud­rubriken och ingressen:

Texterna behöver bättre rubriker!
Textvårdare suckar: Skribent­erna är lata

När ska du då använda dårrad respek­tive nedryckare? Ja, skriver du för en publika­tion där de ingår i form­givningen ska du natur­ligt­vis skriva dem – men ta inte för givet att alla tid­ningar använder dem, för det är nog snarare rätt ovanligt idag.

Styr du själv över hur texten form­ges är det troligen sällan du har anled­ning att använda dessa rubrik­komplement såvida du inte skriver för en tidning. De har helt enkelt en stark genre­anknytning.

Skriver du en längre, mer formell text som en rapport kan det passa med en under­rubrik, men utan ned­ryckarens sensa­tionella ton:

Rubriksättning kan för­bättras med ökad kunskap
Forsk­ning visar att tränade skribenter skriver bättre rubriker

Fler snabba skrivtips

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Typografiskt från Evas språkblogg

Mer om mediespråk

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: