Bild på text med orden Inferenser, det som står mellan raderna ovanpå
När du skriver en text är det viktigt att tänka på om dina till­tänkta läsare förstår textens inferenser, det vill säga allt det som är under­förstått. Det som enligt tale­sättet står mellan raderna.

Inferens är ett be­grepp som används både inom stati­stik och it, men i språk­vetenskapen står inferens för de ut­fyll­nader och tillägg vi auto­matiskt gör när vi läser en text för att få samman­hang. Med hjälp av den kun­skap vi har sedan tidigare drar vi slut­satser som inte står expli­cit ut­tryckta i texten.

Oftast tänker vi inte på att vi gör inferenser för att det är en så själv­klar del av vår omvärlds­kunskap. Om du till exempel skriver Hon skulle bli sen till bussen igen – det var så mycket lättare på sommaren när hon bara klev i skorna och gick iväg behöver du inte förklara att det är temperatur­skillnader mellan års­tiderna i Sverige (om läsaren fått klart för sig att texten utspelar sig här).

Men alla inferenser är inte själv­klara för alla läsare. Bero­ende på dina läsares ålder, gene­ration och kul­turell bak­grund måste du tänka igenom vad du tror att dina läsare själva lägger till och vad du behöver för­klara närmare.

Det här är en av an­led­ningarna till varför det är så viktigt att du har koll på för vem du skriver texten – du behöver veta vad din läsare förväntas ha för för­kunskaper som kan under­lätta tolk­ningen av det du skriver.

Några hållpunkter för när du behöver tänka igenom inferenserna och vad du kan behöva för­klara är om dina läsare

  • är barn eller ungdomar
  • har en annan kulturell bakgrund
  • är av en annan generation
  • saknar speci­fika kun­skaper, till exempel branschkunskaper.

Fler snabba skrivtips

Mer om inferenser och mottagaranpassning

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv