texttriangeln
Med hjälp av texttriangeln kan du se till att du börjar ditt skrivande med att reda ut det viktigaste av allt – vem det är du skriver för. Sedan bygger du texten med det svaret som grund.

Texttriangeln är en schematisk illu­stration av de olika kogni­tiva nivåer vi arbetar på när vi skriver en text.

De översta nivåerna i triangeln handlar om det över­gripande, som varför du skriver texten och vem som är tänkt att läsa den. Under dessa nivåer finns textens inne­håll, vad för slags text det är och hur den ska struktureras.

Mer detaljerat blir det när du funderar över hur mening­arna ska formu­leras och vilka ord du ska använda. Allra längst ner i triangeln hittar du det mest detaljerade, som stav­ning, skilje­tecken och formalia.

Alla nivåer påverkar varandra, men ju högre upp i triangeln, desto större är påverkan. Stav­fel och inter­punktion kan du rätta till när texten är klar i övrigt utan att så mycket mer händer, men vill du byta per­spektiv eller genre, då får du antag­ligen skriva om hela texten.

De översta nivåerna är dess­utom mest avgörande för om din text ska bli begrip­lig. Forskning visar att den viktigaste faktorn för begrip­lig­het är att texten är skriven ur läsarens perspektiv.

Om du arbetar uppi­från och ned i texttriangeln under skriv­processens gång ser du till att du först sätter per­spektivet och textens syfte. När du fort­sätter att skriva an­passar du de övriga nivåerna efter det.

Till exempel väljer du en genre som når mot­tagaren, du väljer en stil och ton som passar genren, du väljer ord som läsaren kan för­väntas förstå.

I praktiken hoppar du mellan nivåerna, för det gör alla. Det är en större mental insats att ställa om till de övre nivåerna och särskilt mindre er­farna skribenter drabbas lätt av ned­glidning – de fastnar längst ner i texttriangelns detaljer.

Erfarna skribenter har lättare att hantera flera nivåer sam­tidigt och har dess­utom mer auto­matiserat på de lägsta nivåerna.

Vet du med dig att du lätt fastnar på sådant som stav­ning och formu­lering av enstaka meningar långt innan textens inne­håll har börjat ta sin form kan du tänka på att jobba i flera om­gångar där du först fokuserar bara på de övre nivåerna innan du fort­sätter med lägre.

Webbkurs byggd på texttriangeln

Fler snabba skrivtips om att skriva begripligt

Mer om texttriangeln

Evas språkblogg

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Böcker om processkrivning och texttriangeln

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: