Tangentbord med tre gröna knappar med mansymbol, likhetstecken, kvinnosymbol.

Köns­förtryck lever kvar i språket, men sam­tidigt för­ändras språket med samhälls­utveck­lingen. Idag för­söker vi där­för att an­vända ett mer jäm­ställt språk.

En in­byggd fördoms­fullhet i svenskan är att många beteck­ningar för yrken och upp­drag inne­håller ordet man, trots att det idag inte är själv­klart att upphovs­män, justerings­män och tales­män är män. Här kan du byta ut ledet man mot person istället, som i det idag etab­lerade tales­person. Andra person­beteckningar som ser ut att gå samma väg som tales­person är gärnings­man > gärnings­person, upphovs­man > upphovs­person och tjänste­man > tjänste­person.

Du kan också välja en köns­neutral syno­nym, som hand­läggare istället för tjänste­man, riksdags­ledamot istället för riksdags­man, juste­rare istället för justerings­man, for­skare istället för vetenskaps­man eller peda­gog istället för fröken.

Om du ska an­vända ett per­son­ligt pro­nomen när du gör en gene­rell syft­ning på en person vars köns­tillhörighet är irrele­vant eller okänd är det oftast smidigast att an­vända det nya köns­neutrala pro­nomenet hen. Det är idag väl etab­lerat och ökar stadigt i an­vänd­ning för varje år.

Mer om jämställt språk

Fler snabba skrivtips

Om jämställt språk på Evas språkblogg

Skrivbrevet från Evas skrivskola om jämställt språk

Handbok från Språkrådet om jämställt språk

Rekommen­dationer från Språk­rådet om jäm­ställt språk

 

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: