En kvinnosymbol, en manssymbol och ett frågetecken mellan dem.

Om du vill an­vända ett per­son­ligt pro­nomen för att refe­rera till en per­son utan att mar­kera kön finns det flera alter­nativ, till exempel ett generiskt pronomen.

När du an­vänder ett per­son­ligt pro­nomen i en gene­risk be­tydelse inne­bär det att du gör en gene­rell syft­ning på en per­son vars köns­tillhörighet är irrele­vant eller okänd. I plural har vi sedan länge bara ett köns­neutralt alter­nativ, men i singu­lar finns det flera alter­nativ att välja på:

  • Hen: Om gästen vill röka kan hen göra det på bal­kongen. Ett nytt köns­neutralt pro­nomen som oftast är det smidig­aste alter­nativet. Genitiv­formen är hens och i objekts­form är det oböjt, alltså hen.
  • Hon eller han eller han eller hon: Om gästen vill röka kan hon eller han gå ut på bal­kongen – fung­erar vid en­staka till­fällen men vid upp­repning blir det otymp­ligt. Snedstrecks­former (hon/han) bör inte an­vändas i löpande text.
  • Omformulera meningen så att det inte behövs något pro­nomen, till exem­pel genom passiv­ering: Om gästen vill röka kan det göras på bal­kongen, eller en större om­formu­lering: Rök­ning får endast ske på bal­kongen. Om­formu­le­ringarna ger dock ofta en mer byrå­kratisk prägel och kan minska för­ståelsen.
  • Upprepa sub­stan­tivet: Om gästen vill röka kan gästen gå ut på bal­kongen – blir ofta styltigt.
  • Använda den som generiskt pronomen: Om gästen vill röka kan den göra det på bal­kongen. Fun­gerar bra ibland, men kan upp­fattas som ned­låtande att an­vända om män­niskor och syft­ningen kan bli otyd­lig.

Fler snabba skrivtips

Mer om generiskt pronomen på Evas språkblogg

Läs mer om att uttrycka tredje person generiskt

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: