Blanka kugghjul

På svenska be­tyder inte teknik och teknologi samma sak, och rekommen­da­tionen är att vi upprätt­håller den skill­naden.

Ordet tek­nik be­tyder på svenska an­tingen till­väga­gång­sätt eller ett sys­tem av avan­cerade produktions­metoder. Tek­no­logi står ur­sprung­ligen endast för veten­skapen om tek­nik, men idag har det även fått be­tydel­sen större sys­tem av tek­niker, om man pratar om det på ett brett, ab­strakt och över­gripande plan. Und­vik att an­vända tek­no­logi när det hand­lar om en­skilda tek­niker.

  • Den senaste upp­dateringen av operativ­systemet intro­ducerar en ny tek­nik i din mobil­telefon.
  • NMT var den första tek­no­login för mobil­telefoni i Sverige.

Efter­som flera när­besläktade språk, som engel­ska, nor­ska och dan­ska, an­vänder tek­no­logi syno­nymt med tek­nik slinker det ofta in tek­no­logier även i svenska fast det är en­skilda tek­niker som be­nämns. Men rekommen­dationen från språk­vården är att vi fort­sätter att upp­rätt­hålla skill­naden på svenska.

Fler snabba skrivtips

Mer om skillnaden mellan teknik och teknologi

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: