Ordmoln med förkortningarna förkortn., bl.a., t.ex., tv. EU, jfr

Du får bättre läs­flyt, und­viker miss­förstånd och slipper eget huvud­bry om du i första hand skriver ut förkortningar.

En för­kort­ning är just vad det låter, en för­kortad variant av ett ord. Det finns flera typer av förkortningar:

  • Av­bryt­ningar – an­vänds i skrift, till exem­pel adr. för adress.
  • Samman­drag­ningar – an­vänds i skrift, till exem­pel jfr för jäm­för.
  • Initial­förkortningar – an­vänds både i tal och skrift, till exem­pel vd för verk­ställande direktör.
  • Inter­nationella för­kort­ningar för mått­enheter – till exem­pel kg för kilo­gram.

För­kort­ningarna krång­lar ofta till det då läsaren kanske inte för­står dem och skri­benten inte vet hur de ska skrivas. Sträva där­för efter att und­vika dem och skriv istället ut orden, med undan­tag för veder­tagna initial­förkortningar som tv, pdf och EU.

Vill du an­vända av­bryt­ningar och samman­drag­ningar, till exem­pel för att ut­rymmet är be­gränsat, an­vänd bara de mest veder­tagna (bl.a., dvs., t.ex.). Skriver du för läsare som du vet känner till de mindre veder­tagna, till exem­pel inom bransch­språk, kan du an­vända dem i sådana lägen.

Fler snabba skrivtips

Mer om förkortningar på Evas språkblogg

Språkliga rekommendationer från

 

Arkiv