texten ska eller skall mot en blå triangel, bild på hög med plastbokstäver i blått bredvid

Ska man skriva ska eller skall man skriva skall? Ja, idag är det den kortare formen som rekommen­deras av alla språk­vårdande instanser.

Ska och skall är varianter av presens­formen av verbet skola (i be­tydel­sen komma att, ämna, skola kan ha flera be­tydel­ser). Det finns ingen betydelse­skillnad mellan de två variant­erna, och båda har an­vänts i tal och skrift i århundraden.

Ska har dock tidigare ansetts vara en mer vardag­lig form – till exempel anges den som det i SAOB:s artikel om ordet skola som skrevs 1972. Skall var den form som an­vändes mest i text fram till mitten av 1980-talet, men under 1990-talet an­vändes båda variant­erna unge­fär lika mycket.

Idag har dock ska tagit över helt, även i mycket formellt språk. Sedan 2007 skrivs till exempel lagar och för­ordningar med ska. I SAOL och SO står formen ska före skall, Språk­rådet rekommen­derar ska och i Myndig­heternas skriv­regler anges ska som normalformen.

Skall lever kvar i doku­ment som rör upp­handlingar, där det anges skall-krav, det vill säga sådant som den som söker an­budet måste upp­fylla. Men Myndig­heternas skriv­regler rekommen­derar att kalla det för ska-krav om man i övrigt skriver ska.

Min rekommen­dation är att du alltid skriver ska. De få gånger jag stöter på skall i texter jag korrektur­läser känns det ofta stil­brytande och gammal­dags.

Fler snabba skrivtips

Om vacklande normer på Evas språkblogg

Normkällor om ska eller skall

Historiska belägg för verbet skola och dess olika varianter.

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv