svenskt särdrag

Irriterar du dig på att folk blandar ihop hans och sina, deras och sin? Eller är du en av dem som inte vet när det ska vara vad?

Svenskan har flera sär­drag som inte är så vanliga i andra språk, och bland dem hör att vi har reflexiva possessiva pronomen: sin, sitt, sina.

Reflexiva pronomen fanns i ur­german­ska, men försvann från den västra dialekten. Följden blev att språk som engelska och tyska inte har reflexiva possessiva pronomen, medan svenskan och ryskan har det.

Och det är också anledningen till att det här är ett knepigt språk­problem för många som lär sig svenska som andra­språk. Om du inte har olika sorters possessiva pronomen på ditt moders­mål är det inte så lätt att första varför den som har svenska som sitt första språk undrar vems hunden i det andra exemplet är.

1. Anna går ut med sin hund.

2. Anna går ut med hennes hund.

Tumregeln är inte så kompli­cerad: när det possessiva pronomenet syftar tillbaka på satsens subjekt ska det vara reflexivt. I exemplet ovan är Anna subjekt och sin syftar tillbaka på henne. Om det är Lisas hund som Anna går ut med syftar det possessiva pronomenet hennes på Lisa.

Men det finns knepiga undantag, inte minst när det finns ett tanke­subjekt i satsen – det är inte satsens formella subjekt utan det som upp­fattas som subjektet. För vems hund går Anna ut med i den här satsen där Lisa är det formella subjektet?

Lisa såg Anna gå ut med sin hund.

Det blir stökigt ibland även för den som har svenska som moders­mål, och det här en sådan språk­fråga många irriterat hän­för till språkets för­fall och ung­domars slapp­het. Om det verk­ligen handlar om en vack­lande norm är dock oklart – det verkar snarare ha varit lite stökigt sen lång tid tillbaka.

Idag läser vi väldigt mycket mer text som skrivs av mindre säkra skribenter och som inte gått igenom redak­tionell gransk­ning, så det kan vara därför det upp­levs som att det blivit vanligare.

När jag korrektur­läser texter som skrivits på svenska i original stöter jag mycket sällan på samman­bland­ningar. Det före­kommer där­emot ibland i över­satta texter.

Eftersom professionella över­sättare över­sätter till sitt moders­mål och rim­ligen bör ha en väldigt god språk­känsla tror jag inte att det handlar om osäker­het utan på­verkan från käll­språket – i över­satta texter slinker det även igenom fel med den/det på ett sätt jag aldrig ser annars.

Så, behöver du bry dig om att sätta dig in i de här pro­nomenen? Ja, till skillnad från flera andra uppmärk­sammade språk­frågor stör det inte bara språk­känslan när det blir fel, utan det blir också en för­ändrad betydelse som kan vara förvirrande.

Och har du ett moders­mål som saknar reflexiva pronomen finns det verk­ligen anled­ning att du lär dig det här svenska särdraget.