Emojier an­vänds numera flitigt i sms, mejl och andra med­delanden. Men när är det okej att an­vända smaj­lisar och när bör du und­vika dem?

Med emojier, känslo­ikoner, kan du till viss del ut­trycka de käns­lor som går för­lorade i skrift, och de kan också vara plats­effektiva. Du bör dock an­vända dem med för­siktig­het:

  • Du kan inte vara säker på att emojin du skriver ser lika­dan ut hos mot­tagaren efter­som mobil­telefon- och app­tillverkarna be­stämmer hur emojierna ska se ut i deras sys­tem.
  • Bild­erna kan tolkas olika i olika kul­turer.

Emojier passar därför bäst i infor­mellare kommu­nika­tion som mejl, sociala medier eller sms, det vill säga samman­hang där skrift­språket ligger nära tal­språket. Och kanske gärna mellan män­niskor som känner var­andra till­räckligt väl för att veta att emojierna kommer att upp­fattas på rätt sätt.

Än så länge finns det inga etab­lerade skriv­regler för hur emojier bör pla­ceras, men Språk­rådet re­kommen­derar att de pla­ceras som text­noter. Rör de ett en­skilt ord eller ut­tryck skriver du ut det direkt efter utan mellan­slag – min dotter❤ skrev klassens bästa upp­sats. Rör de hela meningen pla­ceras de direkt efter meningen, efter det av­slutande skilje­tecknet – min dotter skrev en bra upp­sats. 😊

Mer om emojier

Fler snabba skrivtips

Om emojier på Evas språkblogg och i Skrivbrevet från Evas skrivskola

Språkrådets rekommendationer

Om hur emojier visas på olika mobiler

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv