Före eller innan?

Skriver du före eller innan jul? Det här är en språk­lig träta där det har ansetts att innan inte kan an­vändas som pre­position – trots att ordet har använts så sedan medeltiden.

Det finns en rad gamla före­ställ­ningar om språk­liga rätt eller fel som har disku­terats hett, men som idag har om­värderats. När språk­vården har gått lite djupare och studerat hur länge vissa konstruk­tioner har använts i svenskan har det inte längre funnits någon an­ledning att se dem som fel.

Ett typ­exempel på det är före eller innan. Kanske du fick lära dig i skolan att före är en pre­position och innan en kon­junktion, och att du abso­lut inte får använda innan som pre­position eller före som konjunktion.

Att innan inte kan användas som pre­position är dock en så kallad inlärd irrita­tion, det vill säga du har lärt dig av någon (oftast en auktoritet som en lärare) att det är fel fast det egent­ligen inte finns någon logisk för­klaring till det.

Innan användes näm­ligen som pre­position redan på medel­tiden, och har obrutet använts så i många dia­lekter sedan dess. Idag anser därför språk­vården att både före och innan kan användas som pre­positioner utan att det blir någon betydelse­mässig eller stilistisk skillnad:

Vi städar hela huset före jul.

Vi städar hela huset innan jul.

Men går det att använda före som kon­junktion då? Ja, till att börja med reser­veras idag benäm­ningen kon­junktion för de binde­ord som inleder sam­ordnade två jäm­ställda led, till exempel huvud­satser, medan de som in­leder under­ordnade led, till exempel bi­satser, kallas sub­junktioner.

Innan kan vara en sub­junktion (dock började den användas som det långt senare än som pre­position), som fungerar som bisatsinledare:

Vi städar hela huset innan tomten kommer.

Det före­kommer att före används som sub­junktion, men det är inte allmänt accep­terat och rekommen­deras inte av språk­vården. Så det är inte korrekt att skriva:

Vi städar hela huset före tomten kommer.

Ibland före­kommer även före att eller före innan som bisats­inledare, men de rekommen­deras inte heller. Och kom­binerar du med dess bör du alltid välja innan:

Vi måste hinna städa innan dess.

Sammanfattningsvis: Som pre­position är orden före och innan lik­värdiga och du kan använda båda. Som sub­junktion ska du bara använda innan.

Fler snabba skrivtips

Evas språkblogg

Mer läsning om före eller innan

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: