själv eller ensam

Om du kan säga att du är själv eller ensam när du är utan säll­skap är en het språklig tviste­fråga. Fast betydelse­glidningen har pågått i några hundra år.

Bland de vanlig­aste språk­frågorna är om du kan säga att du bor själv när du menar att du inte bor till­sammans med någon annan. Eller om du kan gå på bio själv.

För den tradi­tionella betydel­sen av själv är utan någon annans hjälp, medan ensam tradi­tionellt har betytt utan någons säll­skap. Men själv har glidit mot att i många situa­tioner kunna betyda utan sällskap.

Ensam har å andra sidan glidit mot en nega­tiv asso­ciation, att man är utan säll­skap ofri­villigt. Själv har allt­mer börjat be­traktas som ett till­stånd medan ensam har blivit allt­mer av en känsla.

Med denna för­skjutning av betydel­sen tycker du antag­ligen att det är trevligt att gå på bio själv, medan ett ensamt bio­besök antyder att du saknar vänner att ha med som sällskap.

Själv kan dock fort­farande betyda att du gör något utan hjälp, och betydel­sen avgörs oftast av kon­texten, samman­hanget.

Om en två­åring äter själv är det natur­ligt att tolka det som att barnet lärt sig äta utan hjälp. Om du säger att du tycker bättre om att arbeta själv än i grupp är det nog tydligt att du före­drar att arbeta utan sällskap.

Men om din son som går i nian har gjort matte­uppgifterna själv – då kanske betydel­sen är att han inte gjorde dem till­sammans med sina kompisar. Eller så gjorde han dem utan din hjälp.

Det är alltså inte alltid helt sol­klart hur betydel­sen ska tolkas, utan du behöver se till att det fram­går av samman­hanget. Rekommen­dationen är att du i mer formella texter håller fast vid de två ordens grund­betydelser: själv är utan hjälp, ensam är utan sällskap.

Men du kan fort­farande behöva ta hän­syn till att själv fått en positiv ladd­ning och ensam en negativ.

Den här betydelse­glid­ningen ser många som en modern för­flack­ning av språket, men redan i mitten av 1800-talet noterades i ord­böckerna att själv kan betyda utan säll­skap och sanno­likt hade den betydel­sen funnits i bruket långt innan dess.

Och ensam gav associa­tioner till att vara över­given redan på 1700-talet.

Fler snabba skrivtips om segdragna språkfrågor

Evas språkblogg

Mer om själv eller ensam

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: