riktning eller befintlighet

Har du lagt märke till att ung­domar säger vart när du tycker att det ska vara var? Blir du i så fall upp­rörd – eller är det något du själv gör?

Frågan om var eller vart har varit en het språk­fråga sen slutet av 1990-talet. Det sägs ha blivit vanlig­are att fram­för allt ung­domar säger vart när de något äldre skiljer på var respek­tive vart.

Det har funnits tyd­liga regler om när man ska använda var respektive vart under en lång tid – men det har också varit ett vack­lande bruk under den tiden.

Regeln är kort ut­tryckt: var används när du ut­trycker befint­lig­het, vart när du ut­trycker riktning.

Det här är en syste­matisk åt­skillnad som vi gör i svenskan med en mängd ord­par som här/hit, där/dit, hem/hemma, upp/uppe, ut/ute. Och var/vart då.

I många andra språk görs inte den här skill­naden, till exempel engelska som nöjer sig med where, here, there etc. Och det verkar inte orsaka större miss­förstånd än att de som talar de här språken klarar sitt vardagsliv.

Men för någon med svenska som moders­mål är det helt otänk­bart att säga

Jag står hit på busshåll­platsen.

När jag satt och tittade på Fem myror som barn på 1970-talet var det skill­naden mellan här och där vi tränades i, medan skill­naden mellan här och hit uppen­bar­ligen var så själv­klar att vi för­väntades ha koll på den.

Och den här skill­naden sitter ofta berg­fast i oss som har svenska som moders­mål, som en del av vår individuella grammatik, den grammatik vi inte tänker på utan använder oss av automatiskt.

Men av någon anled­ning har skill­naden luckrats upp när det gäller just var eller vart. Språk­forsk­ningen har inget bra svar på varför, mer än att det kanske del­vis kan handla om att orden låter snar­likt. Eller att skill­naden i tal mellan var och vad i talat språk, va, är så liten att en del säger vart för att poäng­tera att de inte säger vad.

Det kan också handla om att det alltid har funnits en regional variation.

I delar av Sverige, västerut, är det näm­ligen helt natur­ligt att säga vart om både rikt­ning och befint­lig­het. Medan de syd­ligaste svenskarna där­emot gärna säger var genom­gående. Det finns också ett tredje alter­nativ i en del norr­ländska dialekter som använder vars.

Men i standard­svenskan, den du använder när du ska ut­trycka dig i skrift så att alla för­står dig och inte hakar upp sig på enstaka ord eller böjnings­former, skiljer vi på var och vart. Och använder oss inte av vars.

För den som har skill­naden i sin individuella grammatik är det lätt att höra när det blir fel, vilket antag­ligen är anled­ningen till att det här har blivit en av de heta språk­frågorna även om det sällan leder till missförstånd.

Så vill du inte att många av dina läsare kommer att haka upp sig på några enstaka ord, tappa fokus på din texts inne­håll och för­lora för­troendet för dig är det väl värt att träna in skill­naden så att du gör rätt när du skriver standard­svenska.